Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt
Meny
Åpne søk

Trafikkstatistikk


Trafikkstatistikk 2021

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom begge bomstasjonene tilknyttet Vegfinans Gausdalsvegen AS i 2021. Innkrevingen ble avsluttet 1. juli 2021.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2021

2020

2021

2020

Endring i %

Januar 129 743 149 231 4 185 4 814 -13,1 %
Februar 138 069 147 489 4 931 5 086 - 3,0 %
Mars 150 409 113 295 4 852 3 655 32,8 %
1. kvartal 418 221 410 015 4 647 4 506 3,1 %
           
April 141 378 105 317 4 713 3 511 34,2 %
Mai 141 130 132 863 4 553 4 286 6,2 %
Juni 161 153 151 327 5 372 5 044 6,5 %
2. kvartal 443 661 389 507 4 875 4 280 13,9 %
1. halvår 861 882 799 522 4 762 4 393 8,4 %
           
Juli 2 212 149 096 2 212 4 810 -
August   157 138   5 069  
September   165 079   5 503  
3. kvartal   471 313   5 123  
Sum akk.   1 270 835   4 638  
           
Oktober   159 075   5 131  
November   142 716   4 757  
Desember   138 965   4 483  
4. kvartal   440 756   4 791  
           
Sum året 864 094 1 711 591 4 748 4 676  -

Trafikkstatistikk 2020

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom begge bomstasjonene tilknyttet Vegfinans Gausdalsvegen AS i 2020.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2020

2019

2020

2019

Endring i %

Januar 149 231 142 876 4 814 4 609 4,4 %
Februar 147 489 138 046 5 086 4 930 3,2 %
Mars 113 295 147 854 3 655 4 769 - 23,4 %
1. kvartal 410 015 428 776 4 506 4 764 - 5,4 %
           
April 105 317 142 072 3 511 4 736 - 25,9 %
Mai 132 863 144 107 4 286 4 649 - 7,8 %
Juni 151 327 147 946 5 044 4 932 2,3 %
2. kvartal 389 507 434 125 4 280 4 771 - 10,3 %
1. halvår 799 522 862 901 4 393 4 767 - 7,9 %
           
Juli 149 096 136 953 4 810 4 418 8,9 %
August 157 138 157 423 5 069 5 078 - 0,2 %
September 165 079 153 332 5 503 5 111 7,7 %
3. kvartal 471 313 447 708 5 123 4 866 5,3 %
Sum akk. 1 270 835 1 310 609 4 638 4 801 - 3,4 %
           
Oktober 159 075 156 901 5 131 5 061 1,4 %
November 142 716 144 453 4 757 4 815 - 1,2 %
Desember 138 965 142 809 4 483 4 607 - 2,7 %
4. kvartal 440 756 444 163 4 791 4 828 - 2,7 %
           
Sum året 1 711 591 1 754 772 4 676 4 808 - 2,7 %

Trafikkstatistikk 2019

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom begge bomstasjonene tilknyttet Vegfinans Gausdalsvegen AS i 2019.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2019

2018

2019

2018

Endring i %

Januar 142 876 142 274 4 609 4 589 0,4 %
Februar 138 046 139 543 4 930 4 984 - 1,1 %
Mars 147 854 146 353 4 769 4 721 1,0 %
1. kvartal 428 776 428 170 4 764 4 757 0,1 %
           
April 142 072 141 916 4 736 4 731 0,1 %
Mai 144 107 141 313 4 649 4 558 2,0 %
Juni 147 946 152 768 4 932 5 092 - 3,2 %
2. kvartal 434 125 435 997 4 771 4 791 - 0,4 %
1. halvår 862 901 864 167 4 767 4 774 - 0,1 %
           
Juli 136 953 134 843 4 418 4 350 1,6 %
August 157 423 159 316 5 078 5 139 - 1,2 %
September 153 332 147 744 5 111 4 925 3,8 %
3. kvartal 447 708 441 903 4 866 4 803 1,3 %
Sum akk. 1 310 609 1 306 070 4 801 4 784 0,3 %
           
Oktober 156 901 154 440 5 061 4 982 1,6 %
November 144 453 142 971 4 815 4 766 1,0 %
Desember 142 809 138 563 4 607 4 470 3,1 %
4. kvartal 444 163 435 974 4 828 4 739 1,9 %
           
Sum året 1 754 772 1 742 044 4 808 4 773 0,7 %

Trafikkstatistikk 2018

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom begge bomstasjonene tilknyttet Vegfinans Gausdalsvegen AS i 2018.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2018

2017

2018

2017

Endring i %

Januar 142 274 141 688 4 589 4 571 0,4 %
Februar 139 543 139 903 4 984 4 997 - 0,3 %
Mars 146 353 151 158 4 721 4 876 - 3,2 %
1. kvartal 428 170 432 749 4 757 4 808 - 1,1 %
           
April 141 916 136 152 4 731 4 538 4,2 %
Mai 141 313 141 671 4 558 4 570 - 0,3 %
Juni 152 768 150 045 5 092 5 002 1,8 %
2. kvartal 435 997 427 868 4 791 4 702 1,9 %
1. halvår 864 167 860 617 4 774 4 755 0,4 %
           
Juli 134 843 133 132 4 350 4 295 1,3 %
August 159 316 159 103 5 139 5 132 0,1 %
September 147 744 149 044 4 925 4 968 - 0,9 %
3. kvartal 441 903 441 279 4 803 4 797 0,1 %
Sum akk. 1 306 070 1 301 896 4 784 4 769 0,3 %
           
Oktober 154 440 152 136 4 982 4 908 1,5 %
November 142 971 146 781 4 766 4 893 - 2,6 %
Desember 138 563 141 917 4 470 4 578 - 2,4 %
4. kvartal 435 974 440 834 4 739 4 792 - 1,1 %
           
Sum året 1 742 044 1 742 730 4 773 4 775 0,0 %

Trafikkstatistikk 2017

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom begge bomstasjonene tilknyttet Vegfinans Gausdalsvegen AS i 2017.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2017

2016

2017

2016

Endring i %

Januar 141 795 135 424 4 574 4 369   4,7 %
Februar 139 974 145 552 4 999 5 019 - 0,4 %
Mars 151 229 145 975 4 878 4 709   3,6 %
1. kvartal 432 998 426 951 4 811 4 692   2,5 %
           
April 136 239 133 655 4 541 4 455 1,9 %
Mai 141 828 138 476 4 575 4 467 2,4 %
Juni 150 290 151 642 5 010 5 055 - 0,9 %
2. kvartal 428 357 423 773 4 707 4 657 1,1 %
1. halvår 861 355 850 724 4 759 4 674 1,8 %
           
Juli 133 347 131 683 4 302 4 284 1,3 %
August 159 365 154 651 5 141 4 989 3,0 %
September 149 242 157 048 4 975 5 235 - 5,0 %
3. kvartal 441 954 443 382 4 804 4 819 - 0,3 %
Sum akk. 1 303 309 1 294 106 4 774 4 723 0,7 %
           
Oktober 152 333 151 028 4 914 4 872 0,9 %
November 146 861 138 128 4 895 4 604 6,3 %
Desember 141 986 143 394 4 580 4 626 - 1,0 %
4. kvartal 441 180 432 550 4 795 4 702 2,0 %
           
Sum året 1 744 489 1 726 656 4 779 4 718 1,3 %

Trafikkstatistikk 2016

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom begge bomstasjonene tilknyttet Vegfinans Gausdalsvegen AS i 2016.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2016

2015

2016

2015

Endring i %

Januar 135 424 136 249 4 369 4 395 - 0,6 %
Februar 145 552 131 256 5 019 4 688   7,1 %
Mars 145 975 148 428 4 709 4 788 - 1,7 %
1. kvartal 426 951 415 930 4 692 4 621   1,5 %
           
April 133 655 134 895 4 455 4 497 - 0,9 %
Mai 138 476 135 550 4 467 4 373   2,2 %
Juni 151 642 145 393 5 055 4 846   4,3 %
2. kvartal 423 773 415 838 4 657 4 570   1,9 %
1. halvår 850 724 831 768 4 674 4 595   1,7 %
           
Juli 131 683 128 441 4 284 4 143   2,5 %
August 154 651 148 790 4 989 4 800   3,9 %
September 157 048 146 585 5 235 4 886   7,1 %
3. kvartal 443 382 423 816 4 819 4 607   4,6 %
Sum akk. 1 294 106 1 225 584 4 723 4 599   2,7 %
           
Oktober 151 028 147 525 4 872 4 759   2,4 %
November 138 128 138 428 4 604 4 614 - 0,2 %
Desember 143 394 143 860 4 626 4 641 - 0,3 %
4. kvartal 432 550 429 813 4 702 4 672   0,6 %
           
Sum året 1 726 656 1 685 397 4 718 4 618   2,2 %

Trafikkstatistikk 2015

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom begge bomstasjonene tilknyttet Vegfinans Gausdalsvegen AS i 2015.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2015

2014

2015

2014

Endring i %

Januar 136 249 136 951 4 395 4 418 - 0,5 %
Februar 131 256 124 235 4 688 4 437   5,7 %
Mars 148 428 142 174 4 788 4 586   4,4 %
1. kvartal 415 930 403 360 4 621 4 482   3,1 %
           
April 134 895 131 877 4 497 4 396   2,3 %
Mai 135 550 131 503 4 373 4 242   3,1 %
Juni 145 393 137 019 4 846 4 567   6,1 %
2. kvartal 415 838 400 399 4 570 4 400   3,9 %
1. halvår 831 768 803 759 4 595 4 441   3,5 %
           
Juli 128 441 132 298 4 143 4 268 - 2,9 %
August 148 790 144 063 4 800 4 647   3,3 %
September 146 585 144 239 4 886 4 808   1,6 %
3. kvartal 423 816 420 600 4 607 4 572   0,8 %
Sum akk. 1 255 584 1 224 359 4 599 4 485   2,6 %
           
Oktober 147 525 142 359 4 759 4 592   3,6 %
November 138 428 133 725 4 614 4 458   3,5 %
Desember 143 860 139 867 4 641 4 512   2,9 %
4. kvartal 429 813 415 951 4 672 4 521   3,3 %
           
Sum året 1 685 397 1 640 310 4 618 4 494   2,7 %

Trafikkstatistikk 2014

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom begge bomstasjonene tilknyttet Gausdalsvegen AS i 2014.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2014

2013

2014

2013

Endring i %

Januar 136 951 130 948 4 418 4 224   5,9 %
Februar 124 235 128 916 4 437 4 604   0,5 %
Mars 142 174 138 261 4 586 4 460   2,8 %
1. kvartal 403 360 398 125 4 482 4 424   1,3 %
           
April 131 877 131 095 4 396 4 370   0,6 %
Mai 131 503 132 598 4 242 4 277 - 0,8 %
Juni 137 019 139 028 4 567 4 634 - 1,4 %
2. kvartal 400 399 402 721 4 400 4 426 - 0,6 %
1. halvår 803 759 800 846 4 441 4 425   0,4 %
           
Juli 132 298 127 635 4 268 4 117   3,7 %
August 144 063 147 005 4 647 4 742 - 2,0 %
September 144 239 141 455 4 808 4 715   2,0 %
3. kvartal 420 600 416 095 4 572 4 523   1,1 %
Sum akk. 1 224 359 1 216 941 4 485 4 458   0,6 %
           
Oktober 142 359 142 735 4 592 4 604 - 0,3 %
November 133 725 133 726 4 458 4 458   0,0 %
Desember 139 867 134 059 4 512 4 324   4,3 %
4. kvartal 415 951 410 520 4 512 4 458   1,3 %
           
Sum året 1 640 310 1 627 461 4 494 4 458   0,8 %

Trafikkstatistikk 2013

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom begge bomstasjonene tilknyttet Gausdalsvegen AS i 2013.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2013

2012

2013

2012

Endring i %

Januar 130 948 130 136 4 224 4 198   0,6 %
Februar 128 916 129 249 4 604 4 457 - 0,3 %
Mars 138 261 140 086 4 460 4 519 - 1,3 %
1. kvartal 398 125 399 471 4 424 4 390 - 0,3 %
           
April 131 095 124 945 4 370 4 165   4,9 %
Mai 132 598 132 472 4 277 4 273   0,1 %
Juni 139 028 137 775 4 634 4 593   0,9 %
2. kvartal 402 721 395 192 4 426 4 343   1,9 %
           
Juli 127 635 126 439 4 117 4 079   0,9 %
August 147 005 142 410 4 742 4 594   3,2 %
September 141 455 136 189 4 715 4 540   3,9 %
3. kvartal 416 095 405 038 4 523 4 403   2,7 %
           
Oktober 142 735 138 751 4 604 4 473   2,9 %
November 133 726 132 626 4 458 4 421   0,8 %
Desember 134 059 128 398 4 324 4 458   4,4 %
4. kvartal 410 520 399 775 4 458 4 345   2,7 %
           
Sum året 1 627 461 1 599 476 4 458 4 370   2,0 %
Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Bompengeselskapet Vegfinans Gausdalsvegen AS står for delfinansieringen av utbyggingen av fv. 255. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.
Miljøfyrtårn-sertifisert